Henkinen energia ja ihminen             (Takaisin)

Seppo Ilkka

Mistä henkinen elämänenergia tulee ja miten käytämme energiaamme?

 

Fysiikassa energia määritellään kyvyksi tehdä työtä. Työ taas tarkoittaa voiman aiheuttamaa massan siirtymistä. Näitä käsitteitä voi laajentaa henkisiinkin yhteyksiin. Pelkkä hengissä oleminen näyttää edellyttävän, että meissä on jokin liikkeelle paneva tekijä. On puhuttu elämän liekistä. Elämä loppuu, kun tuo liekki sammuu. Meidät voidaan käsittää energiaolennoiksi. Vastaanotamme energioita. Jaamme energiaa tekoina, sanoina ja ajatuksina.

Mistä elämänenergia tulee?

Auringon säteily ylläpitää luonnon monia prosesseja. Ravinnosta saamamme energia on niiden kautta lähtöisin Auringosta. Elimistön osat toimivat yhteistyössä. Olemuksemme luonnonhenkitaso ohjaa tätä toimintaa. Kehosta on vastuussa ns.  kehoelementaali. Eri elimillä on lisäksi omat hoitajansa. Osa kehoelementaalin käyttövoimasta tulee fyysisen kehon kautta ravinnosta, eli sitä kautta Auringosta. Kehoelementaali saa kuitenkin vielä enemmän voimaa suoraan universumin henkisiltä tasoilta.

Aurinko säätelee, millaisia universumin energioita on saatavilla. Oma planeettamme muovaa Auringon tarjoamaa energiaa  tänne sopivaksi. Saatamme tunnistaa myös muiden planeettojen ja kiintotähtien energioita, mutta elämä toimii täällä oman Aurinkomme ja Maan valitsemien energioiden avulla.

Keho tuntuu monesti osoittavan, mikä on meille hyväksi. Puhutaan kehon viisaudesta. Tämä ei ole yllättävää, koska kehoelementaalilla on suora yhteys universumiin. Kehon viisaus rajoittuu kuitenkin enimmäkseen sen omaan toimintaan ja siihen, miten fyysiset ja henkiset olosuhteet vaikuttavat kehoon.

Millaisia energioita vastaanotamme?

Elämänenergia toimii kaikilla olemisen tasoilla. Samoja energioita käyttävät myös monenlaiset henkisillä tasoilla asustavat olennot. Vaikutuksemme ulottuu näille tasoille. Olemme vastuussa niille jättämistämme energeettisistä jäljistä.

Fyysinen energia voi esiintyä useissa muodoissa, kuten liike-energiana, asemaenergiana, lämpönä, sähkömagneettisena energiana tai säteilynä. Energia voi myös olla tiivistyneenä aineeksi. Aineesta voi vapautua energiaa esim. ydinreaktioissa. Fysiikasta tunnettu energian häviämättömyyden laki sanoo, että energia voi muuttaa muotoaan, mutta sen kokonaismäärä säilyy.

Henkinenkin energia voi ilmetä monin muodoin, kuten esim. kyvykkyytenä, tunteina, luonteenlaatuna tai karismana. Henkisillä energioilla on itsessään luonteenlaadun kaltaisia ominaisuuksia. Vastaanotamme universumin energioita kaikille olemassaolomme tasoille, ja ne ylläpitävät tunteitamme, ajatuksiamme, tahtomme voimaa ja kaikkea henkistä toimintaamme. Meillä on vapaan tahdon valta ja vastuu valita, millaisten energioiden sallimme ohjata käyttäytymistämme. Suojelusenkelimme, kehoelementaalimme ja muut meitä lähellä olevat henkiolennot osallistuvat näihin prosesseihin ja myös siihen, millaista energiaa voimme ottaa vastaan.

Mitä teemme energialle?

Elämänenergia lakkaa kulkemasta kehomme kautta vasta kun kuolemme. Vastaanotamme ja säteilemme jatkuvasti suunnilleen yhtä paljon energiaa. Osa elämänenergiasta on sitoutunut aineelliseen kehoomme ja henkisiin ominaisuuksiimme.

Energian kulutus voi hetkellisesti ylittää tai alittaa saamamme energian määrän, mutta sen tulisi voida tasaantua pian. Jos luovutamme liikaa energiaa, väsymme ja tilanteen pitkittyessä elinvoimamme heikkenee. Jos yritämme varastoida energiaa yli todellisen tarpeen, energia rupeaa etsimään mitä tahansa toimintaa. Tämä voi jatkuessaan johtaa esim. fyysisiin tai psyykkisiin sairauksiin.

Energian virtauksen voimakkuus vaihtelee eri tilanteissa ja elämän vaiheissa. Siihen on mahdollista vaikuttaa esim. henkisten harjoitusten, meditaation tms. avulla. Voimme lisätä energian virtausta, jos emme estä energian saantia tai säteilyä olemuksemme kautta.

Tahtomme, tunteemme, ajatuksemme ja tekomme vaikuttavat säteilemämme energian laatuun ja määrään. Keskittyminen voimistaa energian virtausta kauttamme. Muutokset energian virtauksessa tapahtuvat yleensä alitajuisesti ja välittömästi. Kun meissä herää esim. vihan tunne, on se jo ehtinyt vaikuttaa energiakenttäämme ja säteilyymme. Ei kuitenkaan hyödytä yrittää kieltäytyä vihastumasta. Vihastuksen kieltäminen aiheuttaa vain energiatukoksen, joka suuntaa vihan omaan olemukseemme. Tämä ei edes estä vihaa kohdistumasta samalla alkuperäiseen kohteeseensa. Kieltämällä vihan kasvatamme itse asiassa vihaenergian määrää. On parempi olla vain tietoinen asiasta. Myöhemmin voimme taas säteillä jotain, joka tasapainottaa tapahtuneen.

Vaihdamme jatkuvasti energioita tuntemiemme ja myös tuntemattomien ihmisten kanssa, olimmepa siitä tietoisia tai emme. Osallistumme kansamme ja koko planeetan yhteisen henkisen energiakentän muodostamiseen. Emme voi määrätä muita säteilemään vain Valoa. Valon määrää voimme lisätä vain omassa säteilyssämme. On silti turha ajatella, että säteilisimme pelkkää Valoa. Egomme saattaa kuvitella tällaista, mutta ennemmin tai myöhemmin se joutuu kohtaamaan omia energioitaan. Lähettämillämme energioilla on taipumus palata luoksemme riippumatta siitä, mihin olimme ne suunnanneet. Yleisesti ottaen ikäviltä energioilta voi suojautua melko hyvin, mutta itse lähettämämme energiat ovat hankalampia. Olemme ikään kuin kirjoittaneet lähetykseen oman osoitteemme. Olisi hyvä neutraloida tietoisesti omia tuhoisia lähetyksiään.

Energioilla hoitaminen

Ihmiskunta kärsii monista sairauksista, kivuista ja vaivoista. Parantajista on aina ollut kysyntää. Lääketieteen avulla voidaan parantaa tai ainakin lievittää monia sairauksia. Muutkin parantajat kuin lääkärit ovat voineet olla suurena apuna. Nykyään on tarjolla useita ns. vaihtoehtoisten hoitomuotojen oppisuuntia. Jotkut hoitavat pelkällä energialla.

Eri hoitomuodoilla on kuitenkin yhteinen lähtökohta. Niiden kaikkien tarkoitus on auttaa kärsiviä ihmisiä. Tämä onkin parantamisen keskeinen sisältö: Tahdon olla kanssaihmiseni tukena. Mikäli asia minusta riippuu, hän tulkoon terveeksi. Korkeimman tahto ratkaisee, miten käy.

Yksikään parantaja, olkoonpa hän lääkäri tai henkiparantaja, ei voi rehellisesti sanoa muuta. Kun hän sanoo tai edes muistaa tämän, hän on jo aloittanut energialla hoitamisen. Toinen asia on, että tulokset ovat parempia, jos hoitaja osaa käyttämänsä menetelmän ja kunnioittaa myös sen rajoituksia. Tarkoitus, tahto, on parantamisen avain, joka saa hoitavan energian liikkeelle.

Ei ole suurtakaan väliä, millä nimellä energiahoitamisen perinnettä kutsutaan. Väliä on sillä, että hoitajalla on tahto auttaa ja riittävä nöyryys olla ottamatta itselleen kunniaa onnistumisista. Lopputulos riippuu aina Korkeimmasta tahdosta. On tilanteita, joissa mitkään hoidot eivät auta. On tilanteita, joissa vaivat paranevat hoidettiinpa potilasta tai ei. Ihmeparanemisiakin saattaa tapahtua, mutta sitä ei voi edellyttää yksittäisissä tapauksissa. Oikealla tavalla annettu energiahoito ei ole ristiriidassa minkään parantavan hoidon kanssa. Vaikka paranemista ei tapahtuisikaan, se auttaa helpottamaan tilannetta ja voi tukea hoidettavaa hyväksymään väistämättömän.

Energiahoitaja toimii elämänenergian välittäjänä. Hänen ei ole tarkoitus kuluttaa omaa energiaansa, vaan avautua ja sallia Korkeimman energian virrata kauttansa. Jos hoitaja ottaa itselleen kunnian potilaan paranemisesta, hän muuttaa energian suuntausta. Tarkoitus on ohjata energiaa auttamaan hoidettavaa, ei ylentämään hoitajan egoa. Hoitajan on kuitenkin syytä uskoa, että hänen kauttaan tuleva hoito voi auttaa, jos niin on tarkoitus. Jos hän ei usko tähän, hän sulkee parantavan energian virtauksen.

Ilo hoidon onnistumisesta ja kiitollisuus hoitavan energian korkealle lähteelle ovat olennainen osa energiahoitoa. Kiitos on myös palkkio hoitoa välittäneelle enkelille. Hoitajan tehtävä on toimia Korkeimman silminä, korvina ja käsinä ja kertoa hengen maailmassa oleville Valon olennoille, mihin kohteisiin heidän apuaan pyydetään. Toimiessaan tietoisesti korkean energian välittäjänä hoitaja saa itsekin energiaa eikä menetä sitä. Tämä ei ole pois siitä energiasta, joka koituu hoidettavan hyväksi, vaan kyse on universumin runsaudesta.

Olemmeko energiaimureita?

Väsyvätkö muut seurassamme? Väsymmekö itse oltuamme joidenkin henkilöiden kanssa? Näyttääkö siltä, että tämä ei juurikaan riipu siitä, miten vaikeista tai helpoista asioista keskustelimme? Olemmeko kokeneet, miten ihmisjoukko vetää mukanaolijat samaan tunnelmaan? Musiikin joukkotapahtumissa ja myös uskonnollisissa tai poliittisissa kokouksissa voidaan joutua joukkohurmokseen. Tämä saattaa huonossa tapauksessa johtaa toimintaan, johon asianomaiset eivät muuten lähtisi mukaan.

Joukon voima on niin suuri, että oman harkintakyvyn säilyttäminen on vaikeata. Yhteislaulu tarjoaa tästä esimerkin. Kun joukko ihmisiä alkaa laulaa sanatonta vokaalilaulua, kukin aloittaa omalta sävelkorkeudeltaan, mutta ennen pitkää äänet resonoituvat yhteen.

On kyse ilmiöstä, johon kaikki osallistumme. Luovutamme energiaa yhteiseen käyttöön. Samalla käytämme muilta saatua energiaa. Tuomme esiin omia ideoitamme ja otamme huomioon muiden näkökulmia. Tämä on normaalia kanssakäymistä. Vasta ääritilanteissa syntyy ongelmia.

Jos jonkun tarvitsevuus on kovin suuri, voi olla, että hän käyttää muiden energiaa siinä määrin, että he eivät saa korvattua sitä yhdessäolon aikana. Silloin hän toimii eräänlaisena energiaimurina ja käyttää yhteistä energiaa enemmän kuin sitä olisi tarjolla. Hän saattaa poistua tilanteesta ehkä jotenkin toipuneena, mutta kuitenkin edelleen tarvitsevana. Enemmänkin olisi voinut saada.

Jos olemme energiaimuroinnin kohteena, toivumme yleensä melko pian. Saatamme aluksi tuntea olevamme väsyneitä ja harmistuneita. Koemme olomme tyhjäksi. Yleensä saamme vajeen pian täytetyksi, koska henkistä energiaa on universumissa runsaasti tarjolla. Jos tilanne kuitenkin toistuu liian usein, se rasittaa sekä henkistä että fyysistä olemustamme. Siksi varsinkin hoitotyötä tekevien olisi hyvä huolehtia omasta energiansaannistaan. Esim. luonnossa oleskelu, kiinnostavat harrastukset, keskittyminen välillä johonkin aivan muuhun ja meditointi auttavat tässä.

Astraalitaso ja sen energiat

Olemme olemassa samanaikaisesti monilla tasoilla ja useissa ulottuvuuksissa. Kun tulemme tästä tietoisiksi, kohtaamme aluksi lähinnä ns. astraalitasolle kuuluvia ilmiöitä. Astraalitasolla esiintyy tunne-energioita ja itsekeskeistä ajatusmaailmaa ilmentäviä ja kuljettavia energiaolentoja. Astraalitaso on fyysistä tasoa lähinnä oleva henkitaso, jos kehon ns. eteerisen kaksoispuolen katsotaan kuuluvan fyysiseen kehoon. Se on myös harhan ja eksytyksen taso. Siellä asustavat henkimaailman hirviöt, seireenit ja olennot, jotka tahtovat esiintyä mestareina olematta sitä. Siellä risteilee ihmisten ajatusten ja tunteiden synnyttämiä ajatusmuotoja. Nämä ovat energiakeskittymiä, jotka kuljettavat lähettäjiensä vaikutusta.

Ajatusmuotoja tai niiden kaltaisia energian siirtäjiä on myös astraalitasoa korkeammilla tasoilla. Esim. kausaali- eli syytasolla ne voivat toimia karman välittäjinä. Astraalitaso on kuitenkin ensimmäinen kokemuksemme näkymättömästä maailmasta. Emme voi noin vain ohittaa sitä. Matka korkeammalle alkaa sieltä. Totuuden löytäminen astraalitasolta vaatii ymmärrystä ja erottelukykyä, joiden lähtökohta on korkeammilla tasoilla.

Astraalitason kokemus on dualistinen, siellä on hyvää ja pahaa ja hyväksi naamioitunutta pahaa. Siellä on kauneutta ja rumuutta ja kauniiksi kuorrutettua rumuutta. Astraalitaso kuuluu olemukseemme, mutta se ei edusta syvintä totuutta meistä. Tietoisuutemme on yleensä astraalitasolla unen näkemisen aikana.

Voi sanoa, että jokaisella on oma astraalimaailmansa, vaikka siellä on hyvin paljon myös ihmisten yhteistä arkkityyppistä ja muuta materiaalia. Luomme koko ajan ajatusmuotoja ja muuta sisältöä astraalitasolle. Astraalimaailman yhteiseltä puolelta valikoituu havaittavaksemme sellaista, minkä kanssa meillä on jotain yhteistä. Usein yhteydet kulkevat alitajunnan kautta. Monet meedioiden viesteistä tulevat astraalitasolta.  

Energian siirtyminen

Ajattelumme ja tunteemme antavat energiaa ajatusmuodoille. Ne menevät sen luo, jota ajattelemme, ja pyrkivät resonoimaan hänen olemuksensa kanssa. Sen jälkeen ne palaavat luoksemme voimistuneena tai heikenneenä riippuen saamastaan vastineesta. Näin tapahtuu vaikka toinen osapuoli ei olisi päivätajunnassa tietoinen lähetyksestämme. Jos vastaanottajan olemuksessa ei ole mitään, mihin ajatusmuoto voisi tarttua, se kimpoaa hänestä ja saamme lähetyksemme takaisin koko voimassaan tai jopa vahvistuneena.

Joukon yhteisen henkisen ilmapiirin muodostuminen tapahtuu suurelta osin siihen kuuluvien ihmisten luomien astraaliolentojen kohdatessa ja voimistaessa toisiaan. Tämä on täysin normaalia. Astraaliolennot toimivat energian välittäjinä, jotka tekevät ihmisten yhteyden mahdolliseksi. On kuitenkin hyvä olla tietoinen tästä ilmiöstä. Siihen perustuvat myös pyrkimykset saavuttaa henkinen yliote muista ihmisistä.

Suurin osa luomistamme ajatusmuodoista kuitenkin vain syntyy ja vaikuttaa hetken. Sitten niiden energia vaimenee ja katoaa yhteiseen energiaan. Joillekin tunteille ja ajatuksille annamme kuitenkin enemmän voimaa. Näin syntyneet ajatusmuodot saattavat yksilöityä ja vapautua itsenäiseen olemassaoloon.

Näkymättömät energiavarkaat

Energian imurointi ihmisten välillä tapahtuu astraaliolentojen välityksellä. Imuroijan lähettämä astraaliolento pyrkii kiinnittymään kohteen auraan, imemään siitä energiaa ja siirtämään sitä lähettäjälleen.  On myös muita astraaliolentoja, jotka saattavat pyrkiä varastamaan energiaa. Näitä voi syntyä esim. seuraavasti:

Aineeseen luomisen prosessi sisältää vaiheen, jossa astraalitason energian on tiivistyttävä fyysiseksi. Tähän tarvitaan universumin valoenergiaa, jota enkelivoimat annostelevat. Tässä voi tapahtua virhe ja muodostua astraaliolentoja, jotka etsivät energiaa mistä vain. Ne pelkäävät energian oikeata lähdettä, joka on universumin Valo. Tällainen virhe voi aiheutua ihmisten ajatusmuodoista, joissa on liiaksi kaaoksen ja väkivallan elementtejä. Jos tällainen olento tarttuu auraan, se on mahdollista poistaa ja ohjata Valon enkelien avulla oikealle kehityskaarelle.

 

Energioilta suojautuminen

Julkisuuden henkilöt, poliitikot ja johtotehtävissä olevat ovat usein suurten joukkojen voimakkaiden tunteiden kohteena. He saattavat joutua ottamaan vastaan massiivisia määriä suosion tai vihan energiaa. Suosio voi johtaa heidät luulemaan itseään paremmiksi kuin ovat, viha taas voi kääntyä aggressiiviseksi politiikaksi. Vaikka emme olisikaan julkisuudessa, kohtaamme samanlaisia energioita pienemmässä mittakaavassa. Tällaisilta energioilta on mahdollista suojautua.

Olennaista on pysyä rauhassa omassa sydämessämme olevassa Valon keskuksessa. Anteeksi antaminen ja rakastava suhtautuminen omaan itseen ja muihin auttaa puhdistamaan auraamme. Tämä tekee sen vähemmän alttiiksi vahingoittaville energioille. Suojautuminen on syytä tehdä niin, että emme palauta koko energiaa takaisin lähettäjälle. Sellainen johtaisi vain henkiseen sotatilaan. Kannattaa pyytää apua Kristukselta ja Valon enkeleiltä. Paras suoja on puhdas sydän.

Henkinen energia ja vastuu

Otamme koko ajan vastaan universumin energiaa ja jatkamme sitä muunnettuna eteenpäin. Tahtomme ilmenee ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Niissä käytämme tuota energiaa. Tämä on henkilökohtainen antimme tälle maailmalle. Olemme siitä vastuussa. Energiat, joita säteilemme, palaavat meille takaisin. Joudumme ennen pitkää kokemaan, mitä olemme matkaan saattaneet.

Keskittyminen ja meditaatio vahvistavat senhetkisiä energioitamme. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisen mielialan vallassa meditoimme. Siksi meditaatio ei ole oikea hoito masennukseen tai henkiseen epätasapainoon. Sellaisissa tilanteissa on parempi keskittyä tekemään fyysistä työtä, luomaan aineen eikä hengen tasolle.

Kerrotaan, että jotkin armeijat kehottavat sotilaita meditoimaan ollakseen tehokkaampia tehtävässään, tuhon tuottamisessa. Ne eivät varmaankaan ole kertoneet, millaisia henkilökohtaisia seurauksia tästä voi olla asianomaisille. Taisteluun keskittymistä on käytetty kautta aikain. Meditaation mukaan ottaminen on lisä, jolla jotkin tahot näyttävät tahtovan lukita ihmiskunnan sotimisen ideaan entistäkin vahvemmin. Emmekö voisi sen sijaan keskittyä meditoimaan rauhaa?

Säteile!

Säteilemme energiaa koko ajan. Jos avaudumme Korkeimmalle taholle, kasvaa kauttamme kulkevan energian määrä, ellemme pyri vangitsemaan sitä itsellemme. Oma olemuksemme tarvitsee tietyn määrän energiaa, ja se meidän tulee ottaa käyttöömme. Muulta osin voimme kiittää, että saamme välittää tuota puhdasta ja kaunista energiaa. Se on hoitamisen energiaa, ei vain ihmisten hoitamisen, vaan se toimii yhteisen maailmamme hyväksi. Säteilemällä Valon energiaa astraalitasolle, puhdistamme sitäkin tuomalla valoon siellä vielä asustavia tummia olentoja. Niidenkin energia tasapainottuu ja kirkastuu Valon säteilyssä.

Olennaista on olla tietoinen sydämessämme olevasta Korkeimman värähteestä ja antaa kunnia säteilystämme sille. Olemme elävän energian liekki, Hengen ajatusmuoto tässä maailmassa. Sielumme välittää sen kirkkautta. Säteilkäämme tuota kirkkautta!

(Takaisin)