Maan syvyydet ja ihmiskunta                          (Takaisin)

Seppo Ilkka

Kun ajattelemme Äiti Maata ja sen luontoa, muistamme usein vain sen pinnalla havaittavia asioita. Mitä tiedämme Maan sisuksen henkisestä merkityksestä?

 

Luonnon monimuotoisuus ja sen runsaat ilmiöt herättävät ihmetyksemme. Vuodenkierron tapahtumat, kasvikunnan eloon herääminen keväällä ja vaipuminen talveksi horrokseen, säiden vaihtelut jne. ovat tällaisia ilmiöitä. Jos olemme henkisesti suuntautuneita, olemme kuulleet puhuttavan luonnon hengistä, jotka ohjaavat, tukevat ja ravitsevat näitä tapahtumia. Tämän ajatustavan mukaan oma maallinen olemuksemmekin nauttii ja on itse asiassa riippuvainen näiden energiaolentojen antamasta elinvoimasta.

Luonnonhenget on tavallisesti jaoteltu maan, veden, ilman ja tulen henkiin. Lisäksi saatetaan puhua eetterin hengistä. Tämän jaon mukaan maan henget hoitavat maan, kivien, puiden ja muiden kiinteiden kappaleiden ja rakenteiden muotoja. Veden henget liittyvät luonnollisesti veteen ja sen liikkeisiin, ilman henget ilmaan ja säähän ja tulen henget hoitavat palavan tulen lisäksi sellaisia ilmiöitä kuin ruuansulatus tai mätäneminen, joka on hidasta palamista. Monet kemialliset prosessit ovat tulen henkien aluetta. Eetterin henget ovat tekemisissä ihmisten, eläinten ja kasvien aurojen ja energiakehojen kanssa.

Näiden kaltaiset asiat tapahtuvat Maan pinnalla. Maan henget toimivat kivikunnassa, vuoristoissa ja syvänteissä. Maassa esiintyy kuitenkin myös veden ja ilman henkistä vaikutusta ja maahan on sekoittunut myös konkreettista vettä ja kaasuja. Tuli on mukana erilaisissa prosesseissa, joita maassa tapahtuu. Siten perinteisesti tunnettujen luonnonhenkien toimialue ulottuu maan pinnalle, ilmakehään ainakin niin korkealle, missä tavalliset sääilmiöt esiintyvät ja maan kuorikerrokseen jonkin matkaa varsinaisen maan pinnan alapuolelle. Maaöljyn ja metallimalmien ym. mineraalien löytöpaikat kuuluvat tähän alueeseen.

Ihmiskeskeinen ajattelutapamme johtaa siihen, että unohdamme helposti, mitä tapahtuu syvällä maassa. Muistutuksia maan sisäosien olemassaolosta saamme oikeastaan vain katastrofeista: maanjäristyksistä, tulivuoren purkauksista ja tsunameista. Nämä ilmiöt osoittavat, että maan sisällä esiintyy vahvoja energioita. Voimme olettaa, että näillä on myös henkisiä aspekteja.

Maan rakenne

Pinnalta syvyyssuuntaan mentäessä on ensin maan kuori, joka koostuu lukuisista eri kivilajeista. Näistä on muodostunut mannerlaattoja, joiden paksuus on 20 – 70 km. Paksuimmillaan nämä laatat ovat vuoristojen kohdalla, sillä laatat kelluvat alempana olevassa vaippakerroksessa kuin jäävuoret vedessä. Korkein kohta ulottuu syvimmälle pinnan alle. Merenpohjien kohdalla maan kuori saattaa olla vain 5 – 10 km paksu. Kuoren kivilajeissa esiintyy runsaasti piitä, alumiinia ja magnesiumia. Nykyisen maankuoren iäksi on arvioitu 2,4 – 3,4 miljardia vuotta, joillakin alueilla jopa lähes 4 miljardia vuotta.

Kuoren alla on noin 2900 km paksu kerros, vaippa, joka kattaa 80 % Maan tilavuudesta. Tässä erotetaan kerroksia sen mukaan, mitä materiaaleja niissä arvellaan olevan. Tässä aineksessa tapahtuu hitaita virtauksia. Siinä esiintyy mm. nousevia virtausjuonteita, jotka alkavat ytimen ulkorajoilta ja voivat jatkua kuorikerrokseen asti. Kuumien kohtien ylle voi syntyä tulivuoria, joista purkautuu materiaa maan pinnalle. Ylös nouseva massa korvautuu alas suuntautuvilla painumavyöhykkeillä. Alaspäin siirryttäessä paine ja lämpötila kasvavat. Vaipan lämpötila on noin 1600° – 4000°.

Maan ydin käsittää loput noin 3600 km keskipisteeseen asti. Tilavuudesta tämä on noin 16,5 %. Uskotaan, että ydin koostuu pääasiassa raudasta, johon on sekoittunut nikkeliä. Ytimen uloin osa on sulassa olomuodossa. Keskus on kovan paineen johdosta kiinteä, vaikka sisäytimen reunalla lämpötila on noin 4300°. Kiinteä ydin ulottuu noin 1000 km etäisyydelle keskipisteestä ja vastaa 0,4 % maan tilavuudesta. Nestemäisen ytimen rautakerroksissa ajatellaan esiintyvän vahvoja stabiileja sähkövirtoja, jotka ylläpitävät Maan magneettikenttää. Tämä suojelee Maata kosmiselta hiukkassäteilyltä suuntaamalla sen Maan ohi. Se voisi muuten olla Maan pinnalla vaarallisen voimakasta.

Maan sisäosien korkean lämpötilan ajatellaan aiheutuvan ensi sijassa radioaktiivisten aineiden hajoamisessa vapautuvasta energiasta. Tämä energia myös ylläpitää kiviaineksessa tapahtuvia virtauksia, jotka johtavat maan kuoren liikkeisiin. Nämä ilmenevät maanjäristyksinä ja tulivuorten purkautumisina. Voimakas maanjäristys aiheuttaa merialueella veden heilahtelua, joka saattaa nostaa rannikoille tsunamiaaltoja. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa mantereiden liikkumiseen, maan joutumiseen veden alle ja toisaalta entisten merenpohjien kohoamiseen jopa korkealle vuoristoihin. Maa on elävä planeetta, jonka kasvot muuttuvat miljoonien vuosien saatossa.

Miten tiedämme tämän?

Tietoa Maan sisäisestä rakenteesta on hankittu lähes kokonaan epäsuorasti. Porauksilla on tosin päästy 15 km:n syvyyteen, mutta tämä on vain maan kuorikerrosta. Tärkeimmän tiedonlähteen muodostaa maailman laajuinen seismologisten havaintoasemien verkosto. Näillä voi havaita kaukanakin tapahtuvien maanjäristysten ja myös tehtyjen ydinkokeiden lähettämiä maanjäristysaaltoja. Maan sisäkerrosten ja virtausalueiden rajakohdat aiheuttavat heijastumia ja häiriöitä saapuviin maanjäristysaaltoihin. Kun näitä havaintoja tehdään samasta tapahtumasta useissa paikoissa maapallolla, voidaan laskea, missä kohdin häiriöt ovat aiheutuneet.

Tällaisten havaintojen jälkeen antavat matemaattiset mallit mahdollisuuden arvioida kiviainesten tiheyksiä, ominaispainoja, lämpötiloja ja muita ominaisuuksia. Näiden perusteella saadaan edellä kuvattu käsitys Maan sisärakenteesta. Sata vuotta sitten ei olisi osattu esittää tätä kuvaa. Nykyajan tiede on tässä osoittanut kykynsä laajentaa tietoisuuttamme olemassaolomme perusasioista.

Shamaanin matka

Ihmiskunta on kauan pyrkinyt ymmärtämään ja hallitsemaan Maa-äidin energioita henkisin keinoin. Maalta on myös etsitty ratkaisuja moniin elämän ongelmiin ja hoitoja vaivoihin ja sairauksiin. Todennäköisesti kaikkien kansojen historiassa on esiintynyt shamanismia, jossa tietäjä matkaa hengen maailmoihin tässä tarkoituksessa. Moniaalla tätä tapahtuu edelleen.

Shamaanin tutkimusmatkaa henkimaailmaan on pidetty vaarallisena yrityksenä, jonka voi tehdä turvallisesti vain, jos on saanut koulutuksen kokeneelta shamaanilta. On kerrottu, että shamaani voi lähteä aliseen maailmaan etsimään vaikkapa jonkin taudin syntysanoja. Näiden avulla hänen sanotaan saavan vallan tuon vaivan yli. Erityisenä vaarana on pidetty sitä mahdollisuutta, että hän ei pääsisikään palaamaan. Hän voi kohdata myös muita vaaroja ja houkutuksia. Siksi hän matkaa aliseen maailmaan apuhengen kanssa, joka voi olla esim. hänen toteemieläimensä. Tämä suojaa häntä vaaroilta ja ohjaa hänet takaisin, kun tehtävä on suoritettu.

Shamaanien matkat aliseen maailmaan kuuluvat ihmiskunnan vanhoihin keinoihin hankkia henkistä tietoa Maan sisältä. Todennäköisesti niissä on enimmäkseen pysytty alueella, joka kuuluu edellä kuvatussa Maan rakenteessa kuorikerrokseen. Siellä kohdattava henkimaailma käsittää perinteisesti tunnettuja luonnonhenkiä ja enkeliolentoja.

Uuden ajan tullessa ihmiskunnalla ei ole tarvetta alistaa eläin- tai luonnonhenkiä palvelijoikseen. Siksi voimme tänä päivänä tarkastella Maan energioita ilman välikäsiä. Suojanamme ja opastajanamme on meissä asuva Kristus-henki.

 Harhautuneet energiat

Ihmisiä on perinteisesti neuvottu vapautumaan vaikeista henkisistä energioista mm. sillä tavoin, että he suuntaavat niitä itsestään maahan. Näin tehtäessä ne jätetään Maa-äidin hoidettaviksi ja muunnettaviksi rakentaviksi energioiksi.

Tämä tarkoittaa, että lähetämme vihamme ja tuskamme painumaan maan kuorikerroksen alatasolle ja edelleen vaippa-alueelle, josta se suuntautuu kohti Maan ydintä. Myöhemmin vastaava määrä henkistä energiaa nousee ylös, mutta se ei ole enää tuskaa eikä vihaa. Se on puhdistunut ytimen miilussa perusenergiaksi, joka palaa aikanaan Maan pinnalle. Silloin sitä voidaan jälleen käyttää vapaan tahdon mukaan hyvin tai huonosti. Tällainen kierto on luonnollinen, ja sitä on tapahtunut kautta aikojen. Tässä prosessissa voi kuitenkin syntyä ongelmia ainakin parilla tavalla.

Saatamme pantata käyttämäämme energiaa omaan olemukseemme. Silloin Äiti Maa ei voi hoitaa asiaa, vaan joudumme itse tuskailemaan sen kanssa. Näin synnytämme itsellemme negatiivista karmaa, joka voi purkautua nykyisessä tai tulevassa elämässä monin ikävin tavoin. Saatamme pyrkiä kieltämään jopa itseltämme negatiivisina pitämiämme ominaisuuksia ja tunteita, koska pelkäämme niiden ilmituloa. Näin tekemällä emme anna niiden poistua meistä. Parempi olisi vapauttaa ne. Tämä ei tarkoita, että tulisi ryhtyä julkisesti ripittäytymään tai esittämään muuta dramatiikkaa. Kysymys on henkisestä päätöksestä omassa sydämessämme.

Äiti Maan kannalta vakavampia häiriöitä on syntynyt siitä syystä, että ihmiskunta on etsinyt vallan välineitä henkimaailmasta. Jotkut ovat näin tehdessään saattaneet kohdata Maan syvien tasojen energioita ja jopa onnistua ottamaan niitä jonkin verran käyttöön. Nyt uuden ajan tullessa olemme valmiita korjaamaan niitä vaurioita, joita tämä on aiheuttanut Maalle ja sen asukkaille. Koska olemme aiheuttaneet ongelmia, kuuluu tehtäviimme myös auttaa Äiti Maata niiden hoitamisessa. Äiti Maa on kyllä hyvin taitava tässä itsekin, mutta meidän on ainakin ilmaistava tahtomme asioiden korjaamiseen. Meillä ihmiskuntana on vapaa tahto, ja olemme siitä vastuussa.

Helvetin lieskat

Jos ajattelemme tieteen antamaa kuvaa Maan sisäosista, tulevat vanhat käsitykset Helvetistä ymmärrettäviksi. Voidaan jopa sanoa, että niissä on ennakoitu varsin hyvin sitä, mitä geologia on meidän aikanamme löytänyt.

Ihmisillä on saattanut olla sisäinen ymmärrys siitä, että he ovat käyttäneet luonnon syvätason voimia tavoilla, jotka eivät olleet toivottavia. He ovat saattaneet tajuta, että heidän käyttämänsä energia joutuu palaamaan Maan sisuksiin, jotta se puhdistuisi. Heillä on ollut oikea käsitys siitä, että siellä vallitsee suuri kuumuus ja paine. Heillä on ehkä ollut henkitason kokemuksia energioiden hakemisesta paikasta, jossa olo on tulista ja tukalaa. Kun he ovat sydämessään tienneet erehtyneensä, he ovat varastoineet harhautuneet energiat itseensä, eivätkä osanneet vapauttaa niitä. He ovat pelänneet, että joutuvat käyttämänsä energian mukana paikkaan, jossa heitä kohtaisi tuska ja Helvetin liekit. He ovat nähneet tuon paikan luonnonhenkiä pelottavina.

Nykyisenä aikana olemme valmiita näkemään, että sielu on kuolematon ja harhautunut energia puhdistuu Maan prosesseissa tuhoamatta yksilöä, joka on sitä käyttänyt. Ihmisen on kuitenkin syytä tehdä jotain vapauttaakseen itsensä. Sillä tavoin hän auttaa Äiti Maata puhdistamaan nuo energiat. Näin hän auttaa poistamaan pahuuden leiman Maan sisäosien luonnolta ja sitä ohjaavalta henkimaailmalta. Yhdessä Kristuksen kanssa voimme kohdata nämä asiat turvallisesti.

Maan muotovoimat

Maan sisuksen olosuhteet poikkeavat paljon siitä, mihin olemme tottuneet maan pinnalla. Siten on ymmärrettävää, että tällä alueella kohdataan luonnonhenkiä, jotka eivät ole olleet perinteisesti tunnettuja. Tästä syystä niillä ei ole vakiintuneita nimiäkään.

Voisimme kuitenkin puhua esim. tektonisista hengistä, jotka ovat sukua maa-elementin hengille, kuumuuden hengistä ja sähkömagnetismin hengistä, joilla on sukulaisuutta tulen henkien kanssa, ja virtausten hengistä, joilla on yhtäläisyyttä veden henkien kanssa. Kivikaasun henget huolehtivat laavan poreilusta ja kaasujen esiintymisestä kiviaineksen joukossa ja myös tulivuorten purkautuessa vapautuvista kaasuista. Sellaisina ne ovat ilman henkien kaltaisia. Eetterin henkien toimialue jatkuu muita luonnonhenkiä syvemmälle, mutta niidenkin osalta kohtaamme syvissä kerroksissa toimivia Maan aurisesta kentästä huolehtivia maaeetterin henkiä.

Nämä olennot huolehtivat maan olemuksesta ja sen muodoista. Ne toimivat Maan henkisten ja fyysisten tasojen yhdyssiteenä. Ne ovat yhteistyössä enkelitasoille kuuluvien maan muotovoimien kanssa ja toteuttavat niiden ohjeita. Niiden toiminnan aikaskaala on toinen kuin mihin olemme tottuneet. Miljoona vuotta on niille lyhyt aika.

Ihmisen on nykyisessä kehitysvaiheessa viisainta antaa näiden voimien toimia vapaasti. Niihin sisältyy suunnaton määrä energiaa. Osa siitä on ihmiskunnan käytettävissä. Esim. voimme käyttää maalämpöä asumusten lämmittämiseen ja muunakin käyttöenergiana.

Emme voi kahlita maan muotovoimien toimintaa. Voimme vain neuvotella niiden kanssa siitä, olisiko mahdollista järjestää maan muutoksia niin, että ihmis- ja eläinkunnalle koituisi vähemmän vahinkoa. Ne voivat ehkä ottaa toiveitamme huomioon. Emme voi määrätä niitä niin tekemään. Miljoonien vuosien aikana tapahtuu joka tapauksessa monia maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia ja tsunameja. Niitä kokeneiden sielut ehtivät näin pitkinä aikoina moniin uusiin inkarnaatioihin jatkamaan kehitystään.

Maa, universumi ja sielutaso

Maa-aineksen liikkeiden hitaus ei estä maan syviä henkivoimia olemasta tietoisia maan pinnalla sykkivästä elämästä. Jos niitä lähestyy kunnioittaen, ne voivat opastaa meitä ymmärtämään sitä joustavuutta, josta lujuus kasvaa. Ne voivat opastaa meitä näkemään vuosimiljoonien kehityssuuntia, niin Maassa kuin omassa olemuksessamme. Ne voivat opastaa meitä näkemään Maan aseman universumissa pyhänä planeettana, joka loistaa Rakkautta avaruuden syvyyksiin. Maan syvyydet ja avaruuden syvyydet ovat kuin saman kolikon kääntöpuolia, molemmat valaisevat toisiaan, niissä soi ikuisuuden sävel.

Kun lähdemme tästä inkarnaatiosta, palaa sielumme Maan yhteyteen niin kauan kuin tehtävämme täällä jatkuu. Kun astumme uuteen elämään maan pinnalla, luovuttaa maan henkitaso sielumme syntyvän kehon kaitsijaksi. Tältä kannalta katsoen hautajaisrituaalin sanoilla ”Maasta olet sinä tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman” on syvempi merkitys kuin olemme ehkä ajatelleet. Kyse ei ole vain maassa mullaksi maatuvasta kehosta, vaan eräästä hetkestä sielun kierrossa elämästä toiseen.

Oma tulivuoremme

Millä tavoin voisimme parhaiten tasapainottaa suhteemme Maan syviin energioihin? Voimme tunnistaa niitä itsessämme. Tietoisuus on ainoa keino, jolla voimme olla niihin yhteydessä. Vain jos tunnistamme tulivuoren sisällämme, voimme saada sen kesytetyksi. Vain siten voimme ohjata sen toimimaan rauhan ja rakkauden lähteenä. Silloin voimme nähdä, että tulivuoremme antaakin meille rajattomasti energiaa. Tuon energian käytöstä olemme vastuussa.

Miten voimme ohjata vihamme ja pelkomme tulivuorta? Näkemällä sen kaikessa karussa kauneudessaan ja rakastamalla sitä.

 

(Takaisin)