Suomi sata vuotta - kansallishengen haastattelu           (Palaa)

Seppo Ilkka

Mitä Suomen kansallishenki tahtoisi sanoa itsenäisen Suomen täyttäessä sata vuotta?

Hyvä lukija, tahdotko kuvitella kanssani, että olisimme toimittajia ja meillä olisi tilaisuus haastatella Suomen kansallishenkeä? Niin kuin aina haastattelussa, tilanteessa on kaksi osapuolta, hän joka kysyy ja hän joka vastaa. Siitä johtuu, että voimme odottaa puhuttavan vain asioista, joita ymmärrämme kysyä. Ja kun haastattelu on tehty, on toimittajien vastuulla kertoa, mitä puhuttiin. Tämä sisältää sanojen valintaa sekä aineiston järjestelyä. Niin kuin aina, toimittaja voi kertoa vain sen, mitä hän on ymmärtänyt haastateltavan sanoneen.

Kuvitelkaamme siis, että Suomen kansallishenki olisi vastannut myöntävästi pyyntöömme haastatella häntä. Tuo haastattelu voisi kulkea seuraavaan tapaan. Esitän sen vuoropuhelun muodossa (T on toimittaja ja KH kansallishenki).

T: Kunnioitettu Suomen Kansallishenki, tahtoisitteko aluksi kertoa itsestänne, millainen olento Te olette?

KH: Monikkomuoto sopii tähän hyvin. Minussa on monta puolta tai aspektia. Kansallishenget ovat koostumia kansojensa viisaudesta ja pyrkimyksestä kehitykseen. Eri aspektimme ovat tietoisia toisistaan. Tehtävämme on välittää Korkeimman ohjausta kansoillemme. Rakkaus on syvin motiivimme. Olemme olemassa monilla olemassaolon tasoilla.

T: Täällä maailmassa näyttävät eri kansojen toiveet olevan usein ristiriidassa ja kansoja näyttää ohjaavan nationalismi. Se johtaa vihanpitoon, jopa sotiin. Miten tämä sopii yhteen rakkaudellisen perusmotiivin kanssa?

KH: Nationalismin henki on yksi kansallishengen astraalisista heijastumista. Se muodostuu, kun ihmisten oman edun tavoittelun luomat astraaliolennot havaitsevat kansallishengessä olevan rakkauden kansaansa ja pyrkivät jäljittelemään sitä. Nationalismin henki yksilöityy astraalitasolle ja pyrkii inspiroimaan ihmisiä oman kansan mahdin ajamiseen muiden kansojen kustannuksella. Ihmisten epäluulot ja vihantunteet värittävät tuon astraaliolennon auraa. Tällaisena se on itsenäinen toimija, joka on irrallaan kansallishengen ydinolemuksesta. Kansallishengen korkeampien tasojen tehtävänä on tuoda kansalleen viisaampaa inspiraatiota. Emme kuitenkaan voi välttää tämän tason olemassaoloa, koska ihmiset ovat kutsuneet sen toimintaan.

T: Voimmeko ohjata nationalismiamme viisaampaan suuntaan?

KH: Kyllä voitte. Kysymys on rakkaudesta. Jos annatte rakkauden valaista kansallistunnettanne, nationalismi menettää tuhovoimaansa. Silloin kansallishengen astraalinen ilmentymä tulee kirkkaammaksi ja kykeneväksi yhteistoimintaan muiden kansojen kanssa. Silloin se kykenee paremmin tuomaan ilmi viisautta. Tämä on kansallishengen korkeampien tasojen tavoite.

T: Tarvitsemmeko ollenkaan astraalitasolla olevaa kansallishengen ilmentymää? Emmekö tavoita suoraan sen rakkaudellisempia tasoja? 

KH: Käytännössä tarvitsette. On kyllä mahdollista, että voitte saada suoria inspiraatioita korkeammiltakin tasoilta. Joudutte kuitenkin kuljettamaan inspiraationne astraalitason kautta voidaksenne soveltaa sitä aineellisella tasolla. Ette voi välttää sitä, että astraalitasonne osallistuu asiaan. Sitä paitsi suurin osa ihmisistä kuulee näkymättömiltä tasoilta lähes pelkästään omaa astraalitasoaan. Siksi on hyvin tärkeätä, millaisten astraalisten olentojen kautta kansallishengen inspiraatio saapuu ihmisille.

T: Emme siis voi välttää sitä, että oma astraalitasomme osallistuu tämänkin haastattelun muotoon saattamiseen.

KH: Ette voi. Eikä kukaan muukaan haastattelija voi. Sekä teidän että meidän on elettävä astraalisten heijastumiemme kanssa ja otettava ne huomioon.

T: Inspiroiko kansallishenki kaikkia kansansa jäseniä?

KH: Inspiroi, mutta vaihtelee suuresti, missä määrin ja millä tavoin kukin yksilö ottaa vastaan tuota inspiraatiota.

T: Kuulevatko jotkut vain nationalismin henkeä?

KH: Ei pelkästään. Jotkut yksilöt toimivat vahvasti nationalismin ajamina, mutta kansan kulttuurissa ja kielessä on paljon muita piirteitä, jotka ovat kansalle yhteisiä ja vaikuttavat syvemmällä tasolla.

T: Millainen on kielen ja kansallishengen suhde?

KH: Kieli on tärkeimpiä kansaa yhdistäviä tekijöitä. Ilman yhteistä kieltä ei voisi edes puhua tietystä kansasta. Kielessä näkyy kansan tapa ajatella ja nähdä maailmaa. Kieliopin rakenteet, sanojen muodostaminen ja kielen sointi, sen poljento ja sävel kertovat kansan sielusta, suruista ja toiveista, jos kuulette niitä sydämellänne. Suomen pyhän kielen avulla on helpointa kutsua Suomen kansallishenkeä ja sen inspiraatiota.

T: Entä mikä on muuta kieltä synnyinkielenään puhuvien suomalaisten asema tässä katsannossa?

KH: Jos heidän sydämensä sanoo heidän olevan suomalaisia, he ovat sitä. Kieli ei ole ainoa kansaa yhdistävä tekijä. Yhteinen asuinalue, kotimaa, on sellainen. Samoin kansanluonne, jossa on monia yhteisiä piirteitä. Yksilön kansallisuuden korkein kriteeri on hänen oman sydämensä tunne. Yksilö voi myös olla monikansallinen tai vaikkapa maanosansa tai maailman kansalainen.

T: Ovatko muunkieliset suomalaiset ikäänkuin ottaneet tehtäväkseen toimia välittäjinä Suomen kansan ja noita muita kieliä puhuvien kansojen välillä?

KH: Se on yksi osa heidän tehtävästään. Tällainen tehtävä on myös niillä suomalaisilla, jotka asuvat muiden kansojen keskuudessa.

T: Jos ajattelemme sielujen elävän monia elämiä, olemme varmaan kaikki eläneet useiden kansallishenkien vaikutuksen alaisina?

KH: Niin olette. Sielut tulevat, syntymässä tai myöhemmin, sen kansan joukkoon, joka sillä hetkellä parhaiten soveltuu heidän kehitykselleen ja jossa he voivat suorittaa tehtäväänsä.

T: Lienee siis kysymys karmasta. Eikö kansoillakin ole omaa karmaansa ?

KH: Kyllä on. Kansallishenkien tehtäviin kuuluukin ohjata kansaansa toteuttamaan karmaansa. Siksi emme aina voi edistää kansamme hyvinvointia niin paljon kuin toivoisimme. Mutta voimme edistää kehitystä, joka pitkällä tähtäimellä johtaa kansan parhaaseen, mikäli siinä elävät ihmiset niin tahtovat. Emme voi ylittää heidän vapaata tahtoaan.

T: Nykyaikana useimmat valtakunnat ovat monikansallisia. Ihmiset puhuvat niissä monia kieliä. Miten tämä vaikuttaa kansallishenkien työhön?

KH: Samalla alueella on yleensä useampia kansallishenkiä toiminnassa samaan aikaan. Tavallisesti alueella on pääväestö, jonka kansallishenki on siellä aktiivisin. Tämä ei sinänsä ole ongelma, sillä kansallishenget ovat ystäviä keskenään ja tekevät yhteistyötä. Ongelmia voi aiheutua siitä, että kansanryhmien välille on muodostunut karmaa, joka vaatii käsittelyä. Sellaisissa tilanteissa kansallishenget pyrkivät yhdessä ohjaamaan omia ryhmiään viisaisiin suhteisiin muiden kanssa. Tarjolla on myös muunlaista opastusta, eivätkä ihmiset aina edes tahdo valita viisasta toimintaa. Jää kansojen vastuulle, mitä ne tekevät. Tämä saattaa aiheuttaa uutta karmaa, jonka purkamiseen kansallishenget edelleen pyrkivät. Kysymys on siitä, missä määrin kansat ja niiden johtavat yksilöt kuulevat sydämensä viisauden ääntä.

T: Millainen on kansallisen ja yksilöllisen karman suhde?

KH: Kansallishenki tarjoaa yksilölle tilaisuuden toteuttaa karmansa joitakin sellaisia osia, jotka näyttäytyvät hänen elämässään vääjäämättöminä olosuhteina. Toisaalta kansan ja siinä elävien yksilöiden tahto muokkaa jatkuvasti kansallista karmaa. Kansallishenki kiinnittää päähuomion kansan pitkäjänteiseen kehitykseen.

T: Millaisista aikajaksoista tässä on kysymys?

KH: Sadat ja tuhannet vuodet ovat kansojen kehityksen aikoja. Siksi kansallishengen toiminta voi näyttää hitaalta ihmisten silmissä.

T: Ja noina aikoina kansan kehitykseen osallistuvat sielut vaihtuvat monta kertaa?

KH: Aivan niin. Monesti sielut myös kiertävät niiden naapurikansojen kautta, joita oma kansamme on pitänyt vihollisinaan. Tämä kuuluu noiden sielujen kehityskiertoon.

T: Monia kansoja ja kieliä on historian kuluessa kadonnut. Mistä tässä on kysymys?

KH: Kansa voi menettää kehityksen kipinän. Silloin sen elinvoima laantuu. Jos kansa ei kykene palaamaan kehitystehtäväänsä, laantuminen jatkuu ja lopulta sen erillinen olemassaolo päättyy. Esimerkiksi voi tapahtua sulautuminen johonkin muuhun väestöön. Valloittajat ovat saattaneet tietoisesti pyrkiä hajottamaan ja sulauttamaan voittamiaan kansoja. Tämä on synnyttänyt valloittajille raskasta karmaa. Vastaavia ilmiöitä tapahtuu, jos jonkin kielen puhujat katoavat väestöstä.

T: Mitä tapahtuu kansallishengelle, jos sen tukema kansanryhmä sammuu?

KH: Niin kuin yksilöillä, on kansoillakin syntymän, kehityksen, kukoistuksen, taantumisen ja luopumisen aikoja. Usein kukoistus ja taantuminen vuorottelevat pitkissä aikajaksoissa. Jos kansallishengen tehtävä loppuu kokonaan, ei sen energia kuitenkaan katoa, vaan liittyy viisautena ja kokemuksena planeetan ja ihmiskunnan yhteiseen henkiseen tietoisuuteen. Poistuvan kansanryhmän henki voi kokea uudelleensyntymän liittymällä suurempaa kansakuntaa ohjaavaan henkeen tai henkeen, joka tukee jonkin alueen tai koko maailman kansojen yhteistä kehitystä. Sellaisessa tehtävässä kokemus oman kansan katoamisesta on tuolle hengelle arvokas viisauden opetus. Ennen kuin kansallishengestä tuli kansallishenki, se on saanut kokemusta pienempien ihmisryhmien tukihenkenä.

T: Millainen on kansallishengen ja kansallisvaltion välinen suhde?

KH: Valtiot ovat ihmisten rakentamia hallintoalueita. Monissa niistä asuu useisiin kansoihin kuuluvia ihmisiä. Jotkin kansat asuvat useiden valtioiden alueilla. Kansallishenkien toimialueet eivät useinkaan noudata valtakuntien rajoja. Valtioiden rajat voivat kuitenkin aiheuttaa sen, että kansallishenget joutuvat toimimaan eri valtakunnissa erilaisissa olosuhteissa ja tehtävissä. Rajan olemassaolo saattaa pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että kyseiset kansanryhmät ja myös niiden puhumat kielet erkaantuvat toisistaan. Kansallishengen kannalta tämä tarkoittaa tietynlaista jakautumista osiin, jotka ajan myötä itsenäistyvät noiden kansanryhmien ohjaajiksi, ja lopulta kansallishengiksi. Tällaisia kehityskulkuja esiintyy itse asiassa kaikkien nykyisten kansojen ja kielten historiassa.

T: Esimerkiksi Suomen kansallishenki on siis toiminut jo ennen kuin Suomen itsenäistä valtiota oli?

KH: Niin on. Muistatte suomalaisten kansallisen heräämisen maa-alueenne kuuluessa Venäjän keisarin hallintaan tai alueenne ja kansanne erityisen aseman Ruotsin kuninkaiden hallitessa. Suomalainen kansan viisaus ja perinne ovat eläneet noinakin aikoina.

T: Jotkut ovat sanoneet, että Suomen kansalla on ollut suuri menneisyys ennen kirjoitetun historian alkua...

KH: Kansallinen karma voi aiheuttaa, että tietyt historian kohdat jäävät unohduksiin ja myös sen, että kansa joutuu elämään jonkin aikaa alistettuna. Kehityksen hiljainen aika voi myös tarkoittaa valmistautumista ja koulutusta, heräämistä edeltävää levon ja viisastumisen aikaa. Tärkeintä on keskittyä siihen, mitä on nyt ja mitä kansa aikoo tehdä vastaisuudessa.

T: Millainen on kansallishengen ja uskonnon tai muun ideologian suhde?

KH: Uskonnot ja aatteet muuntuvat ja elävät. Niillä on omat henkiset tukivoimansa. Kansallishenget toimivat näiden kanssa rinnan ja yhteistyössä niiltä osin, jotka edistävät kansan kehitystä kohti viisautta. Kansallishengen tehtäviin kuuluu inspiroida kansaa toimimaan viisaasti uusien aatteiden ilmetessä ja ottaessa mittaa aiemmista. Kansallishenki auttaa löytämään ja säilyttämään sekä vanhoista että uusista aatteista sen, mikä on arvokasta ja ajankohtaista.

T: Mitä kansallishenki toivoisi kansaltaan tänä aikana?

KH: Kansallishenkien yhteisenä toiveena on, että ihmiset osoittaisivat pyrkimystä sydämen viisauteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen, eettisyyteen, avarakatseisuuteen, rauhan rakentamiseen ja muihin korkean Valon ominaisuuksiin. Silloin kansallishenget vapautuisivat opastamaan kansoja viisauteen suoraan eikä vain viisauden puutteen seurausten kautta.

T: Suomen kansallishengen saatetaan ajatella olevan esimerkiksi Väinämöinen tai Suomi-neito. Miten oikeita tällaiset kuvat ovat?

KH: Astraalis-mentaalisella tasolla olevat Kalevalan sankarien ja Suomi-neidon kuvat välittävät yhteyttä eräisiin Suomen kansallishengen aspekteihin. Siten niiden kautta voi tulla kosketuksiin Suomen kansallishengen kanssa. Ne välittävät erityisesti kansan muistissa olevaa vanhaa viisautta ja viattomuuden voimaa. Ne eivät kuitenkaan ole kansallishengen koko kuva. Kansallishenki välittää viisautta ja rakkautta kansalleen sellaisena kuin kansa on tällä hetkellä. Vanhoissa viisauksissa on edelleen paljon varteenotettavaa. Siksi kansa tarvitsee yksilöitä, jotka ylläpitävät tuota tietoa ja säilyttävät sitä elävänä. Kansa tarvitsee myös yksilöitä, jotka tuovat viisautta suoraan nykyhetkeen tämän päivän tavalla. Kansallishenki tukee näitä molempia. Kansallishenki ei ole sidottu perinteisiin tai ideologioihin. Sen tehtävänä on edistää kansan viisautta, sivistystä, koulutusta ja kulttuuria, eettistä puhtautta ja rakentavaa yhteistoimintaa muiden kansojen kanssa. Kansallishenki tukee kaikkia, jotka millä tahansa elämän alueella tahtovat toimia tällaisten päämäärien puolesta.

T: Kiitos!

(Palaa)